Tạo Drop-down lists cho ô trong Google Sheets.

0
2593

Create a drop-down list
1.Open a spreadsheet in Google Sheets.
2.Select the cell or cells where you want to create a drop-down list.
3.Click Data and thenValidation.
4.Next to “Criteria,” choose an option:
– List from a range: Choose the cells that will be included in the list.
– List of items: Enter items, separated by commas and no spaces.
5.The cells will have a Down arrowDown Arrow. To remove the arrow, uncheck “Display in-cell button to show list.”
6. If you enter data in a cell that doesn’t match an item on the list, you’ll see a warning. If you want people to only enter items from the list, choose “Reject input” next to “On invalid data.”
7. Click Save. The cells will show a drop-down list. To change the color of a cell based on the option selected, use conditional formatting.

Change or delete a drop-down list
1.Open a spreadsheet in Google Sheets.
2.Select the cell or cells you’d like to change.
3.Click Data > Validation.
4.To change the options listed, edit the items next to “Criteria.”
5.To delete a list, click Remove validation.
6.Click Save. If you change the contents of the range you’ve selected, the changes will be made in the list automatically.

Previous article[SEO 2018] Kế Hoạch SEO Site Vệ Tinh Cho Ngành Mỹ Phẩm A-Z
Next articleKhởi nghiệp ĐỪNG….. CỨ LÀM (Don’t Just Do It)
5 năm trước, khi kiếm được $5 đầu tiên từ MMO (kiếm tiền trực tuyến), tôi đã nhận ra tiềm năng to lớn của Digital Marketing và tìm hiểu sâu về nó cũng như những ứng dụng tuyệt vời trong việc triển khai mô hình Digital Marketing tự động hoá, đem lại doanh thu Bứt Phá cho doanh nghiệp. Tôi bắt đầu các thử nghiệm digital marketing của mình trên các mô hình kinh doanh quy mô nhỏ và nâng cấp chúng để phù hợp với cấp độ doanh nghiệp lớn hơn, ứng dụng để xây dựng hệ thống liên kết nội dung quy mô lớn Bằng những kinh nghiệm của mình, tôi mong muốn giúp cho các bạn, từ cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực marketing cũng như doanh nghiệp đang ứng dụng digital trong kinh doanh có thể triển khai một hệ thống digital marketing bền vững nhằm đạt hiệu quả bứt phá trong kinh doanh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here