Xử lý lỗi “502 Bad Gateway” trên Nginx triệt để

2
549

Khi đó trình duyệt sẽ hiện lên các thông báo phổ biến như:
– “502 Server Error: The server encountered a temporary error and could not complete your request.”
– “Bad Gateway: The proxy server received an invalid response from an upstream server.”
– “HTTP Error 502 – Bad Gateway”
– “HTTP 502″
– “502. That’s an error.”
– “502 Bad Gateway”
– “502 Service Temporarily Overloaded”
– “Error 502″
– “Temporary Error (502)”
– “502 Proxy Error”

– Mở file cấu hình Nginx:

nano /etc/nginx/nginx.conf

– Thêm đoạn cấu hình sau vào trong block http { }

http {
  ...
  fastcgi_buffers     8 16k;
  fastcgi_buffer_size   32k;
  fastcgi_connect_timeout 600;
  fastcgi_send_timeout  600;
  fastcgi_read_timeout  600;

  include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
}

Khởi động lại nginx, php-fpm:

service nginx restart
service php-fpm restart

 

Xử lý lỗi “502 Bad Gateway” trên Nginx triệt để
Đánh giá bài viết

2 COMMENTS

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here