Xử lý lỗi “502 Bad Gateway” trên Nginx triệt để

Khi đó trình duyệt sẽ hiện lên các thông báo phổ biến như:
– “502 Server Error: The server encountered a temporary error and could not complete your request.”
– “Bad Gateway: The proxy server received an invalid response from an upstream server.”
– “HTTP Error 502 – Bad Gateway”
– “HTTP 502″
– “502. That’s an error.”
– “502 Bad Gateway”
– “502 Service Temporarily Overloaded”
– “Error 502″
– “Temporary Error (502)”
– “502 Proxy Error”

– Mở file cấu hình Nginx:

nano /etc/nginx/nginx.conf

– Thêm đoạn cấu hình sau vào trong block http { }

http {
  ...
  fastcgi_buffers     8 16k;
  fastcgi_buffer_size   32k;
  fastcgi_connect_timeout 600;
  fastcgi_send_timeout  600;
  fastcgi_read_timeout  600;

  include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
}

Khởi động lại nginx, php-fpm:

service nginx restart
service php-fpm restart

 

2 thoughts on “Xử lý lỗi “502 Bad Gateway” trên Nginx triệt để

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *