Tag Archives: facebook seeding

Cách seeding facebook bằng tài khoản facebook ảo

Chia sẻ một chút về cách Seeding Facebook Fanpage. Cứ hiểu nôm na thì Seeding Facebook cũng là 1 sự “Gieo Mầm” giống như “Forum Seeding “vậy. Seeding forum là gì? Seeding facebook là gì? Trước khi đi vào chủ đề chính, chúng ta cần ngồi lại và làm rõ 2 khái niệm trên để tránh sự